Meie põhimõtted

Missioon:
Tõsta astronoomiaalast teadlikkust, panna inimesi tundma huvi selle teadusharu vastu. Viia läbi teaduslikke loenguid, kokkusaamisi ja ekspeditsioone.
Eesmärk:
Astronoomia populariseerimine Eestis, Lätis ja Leedus.
Me järgime eetikakoodeksit
Eetikakoodeks

Mittetulundusühingu Baltic Astronomy Club põhikiri

 

1. Üldsätted 

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Baltic Astronomy Club (edaspidi: ühing) on 

mitte taotlev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb vabatahtlikkuse alusel, avalikes huvides ning 

demokraatia põhimõttel. 

1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, 

asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast. 

1.4. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

1.5. Ühing võib omada vara, pangakontosid, oma sümboolikat ja pitsatit. 

1.6. Ühingu varaga ümberkäimise otsustab juhatus. 

1.7. Ühing on asutatud määramata ajaks. 

 

2. Ühingu eesmärk 

2.1. Ühingu eesmärgiks on: 

2.1.1. arendada ja populariseerida Eesti Vabariigis astronoomiat ja 

sellega seotud teadusharusid, haridust ja kultuuri; 

2.1.2. kaitsta, säilitada ja sihtotstarbeliselt arendada ühingu käsutuses olevate vahenditega Eesti 

Vabariigis paiknevaid astronoomiaga seotud loodusobjekte ja ajaloolisi rajatisi kui loodus- ja 

kultuurimälestisi; 

2.1.3. koordineerida, juhendada ja abistada astronoomiahuvilisi nende tegevuses; 

2.1.4. soodustada koolinoorte, astronoomiahuviliste ning oma liikmeskonna teoreetiliste teadmiste ja 

praktiliste oskuste arengut; 

2.1.5. tutvustada oma töötulemusi ja uurimissuundi avalikkusele. 

2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks ühing: 

2.2.1. korraldab vaatlusi, konverentse, seminare, ekskursioone, näitusi ja kursuseid ning 

annab välja ning levitab infomaterjale ja trükiseid; 

2.2.2. vahendab astronoomiaalast teavet Internetis ja muus meedias; 

2.2.3. osaleb teadus- ja arendustöödes; 

2.2.4. osaleb rahvusvahelises astronoomia-alases koostöös. 

2.3. Ühingul on õigus: 

2.3.1. astuda otsesidemetesse teadus- ja õppeasutustega, firmadega ja valitsusasutustega, samuti 

füüsiliste isikutega ning sõlmida nendega teadusalaseid, tehnilisi, ostu-müügialaseid ja muid ühingu 

kompetentsi kuuluvaid lepinguid; 

2.3.2. oma põhikirjalise tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil viia läbi 

ühekordseid tasulisi tulundus- ja heategevusüritusi, võtta vastu varalisi annetusi ja eraldisi; 

2.3.3. ehitada, osta, omandada ülekandmise või vahetuse korras, võtta ja anda rendile kinnis- ja 

vallasvara Eestis või välismaal; 

2.3.4. asutada allorganisatsioone ja kuuluda ise teistesse organisatsioonidesse

3. Liikmeskond 

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja 

kord. 

3.1.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib vabatahtlikkuse alusel taotleda iga isik, kes tunnistab 

ühingu eesmärke ja: 

3.1.1.1. esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub 

täitma ühingu põhikirja; 

3.1.1.2. esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku astronoomia alase vaatlusaruande või referaadi või esineb suulise ettekandega ühingu koosolekul. 

3.1.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu üldkoosolek. 

3.1.3. Ühingu liikmetel on õigus igal ajal juhatusele esitatava avalduse alusel ühingust välja astuda. 

3.1.4. Liikme väljaastumine kinnitatakse üldkoosoleku poolt. 

3.1.5. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega. 

3.2. Ühingu liikmete õigused ja kohustused. 

3.2.1. Ühingu liikmetel on õigus: 

3.2.1.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul; 

3.2.1.2. olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks; 

3.2.1.3. saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta; 

3.2.1.4. kasutada ühingu üldises kasutuses olevat vara juhatuse ja/või üldkoosoleku poolt määratud 

tingimustel ja korras. 

3.2.2. Ühingu liikmed on kohustatud: 

3.2.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid; 

3.2.2.2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu; 

3.2.2.3. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult ühingu vara; 

3.2.2.4. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi 

ning isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutumist. 

 

4. Üldkoosolek 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl. 

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on: 

4.2.1. põhikirja muutmine; 

4.2.2. eesmärkide muutmine; 

4.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

4.2.4. ühingu liikmemaksu kehtestamine 

4.2.5. ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine; 

4.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse. 

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord aastas etteteatamisega vähemalt seitse 

päeva näidates teates ära üldkoosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra: 

4.3.1 aastaaruande kinnitamiseks; 

4.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest; 

4.3.3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad. 

4.4. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu 

liikmetest. 

4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud ühingu 

liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse 

nõuet. Liikme esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. 

4.6. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus. 

4.7. Ühingu põhikirjas ettenähtud eesmärkide muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 9/10 

häälteenamus. 

 

5. Juhatus 

5.1. Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on kolm või viis liiget. 

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks. 

5.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes, juhul kui üldkoosoleku 

otsusega ei ole ette nähtud teisiti. 

5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 

5.5. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 

5.6. Ühingu esimees: 

5.6.1. on juhatuse liige; 

5.6.2. on ühingu kõrgeim ametiisik; 

5.6.3. kinnitab oma allkirjaga kõik ühingu juhtorganite otsused; 

5.6.4. on ühingu nimel allkirjaõiguslane; 

5.6.5. avab kontosid ja arveid krediidiasutustes; 

5.6.6. valitakse määramata ajaks; 

 

6. Ühingu tegevuse lõpetamine 

6.1. Otsus ühingu likvideerimisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 4/5 poolthäälte korral. 

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

6.3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ühingu liikmete vahel.